Η ιστοσελίδα κάνει χρήση Cookies για καλύτερη εμπειρία χρήστη.

Προσωπικά δεδομένα

 Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρία μας τηρεί αρχείο με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των πελατών του. Εφαρμόζει τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από τη Διεθνή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπωςαυτή έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, Προεδρικό Διάταγμα 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Νόμος 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί μεταγενέστερα με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Προεδρικά Διατάγματα 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Νόμου 2819/2000 και με τις Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ. Δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά τους στοιχεία και τις πληροφορίες που τους αφορούν. Τα προσωπικά στοιχεία κάθε χρήστη διαγράφονται οριστικά μόνο ύστερα από αίτησή του.

 

Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας

Τα στοιχεία της Πιστωτικής Κάρτας που ο χρήστης χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές του με το avgotaraxo.gr, δεν καταχωρούνται, δεν αρχειοθετούνται και δεν χρησιμοποιούνται  από την εταιρία μας. Η καταχώρηση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας καθώς και η χρέωσή της γίνεται απευθείας από τον Server των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που συνεργαζόμαστε. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί  με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

 

Υπηρεσίες Ενημερωτικών Δελτίων

Το avgotaraxo.gr μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συνδρομητών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού περιεχομένου, εκτός από ενημερωτικά δελτία, εκτός εάν ο συνδρομητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους μηνύματα.