Η ιστοσελίδα κάνει χρήση Cookies για καλύτερη εμπειρία χρήστη.

Επιστροφές προϊόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Δικαίωμα υπαναχώρησης, ακύρωσης και αντικατάστασης 

1. Η εθνική νομοθεσία (ν. 2251/1994, περί προστασίας του καταναλωτή) προβλέπει δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή από την εξ αποστάσεως σύμβαση που καταρτίζεται με την αγορά προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Από το δικαίωμα αυτό ωστόσο, εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ, περ. δ),ε) και ζ) του ως άνω νόμου, προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα.  Τα κριτήρια για το καθορισμό των εξαιρούμενων από τη δυνατότητα άσκησης υπαναχώρησης προϊόντων ορίζονται με βάση το νόμο, όπως για παράδειγμα η εύθραυστη φύση των προϊόντων, η ευκολία αλλοίωσής τους ή η σύντομη ημερομηνία λήξης τους και έχουν καθοριστεί βάσει της συνήθους πρακτικής και βάσει των δηλώσεων και σχετικών οδηγιών συντήρησης και διατήρησης των παρασκευαστών, όπως αυτές εμφανίζονται επί των αναγραφόμενων ενδείξεων στις ετικέτες των προϊόντων.

Δεδομένου ότι η εταιρεία μας εμπορεύεται τρόφιμα και ποτά, τα οποία υπάγονται στις ανωτέρω κατηγορίες ευαίσθητων αγαθών,  δεν προβλέπεται για αυτά δικαίωμα υπαναχώρησης. Η δυνατότητά μας να αρνηθούμε το δικαίωμα αυτό στον καταναλωτή παρέχεται σαφώς από το νόμο. 

2. Στόχος μας είναι η εξασφάλιση της πλήρους ικανοποίησης του πελάτη. Η Εταιρεία υπέχει ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα καθώς και για αποστολή λανθασμένου προϊόντος, που δεν ανταποκρίνεται στην παραγγελία. Εάν το προϊόν εμφανίζει κάποιο από τα παραπάνω ελαττώματα ή για οποιοδήποτε πρόβλημα οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε εντός 3 εργάσιμων ημερών με την Εταιρεία μας  στο 2631024204 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών),  η οποία οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση του προϊόντος. 

Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους.

3.Ο χρήστης δύναται, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας να ακυρώσει μία παραγγελία που έδωσε με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, ώστε αυτή να μην εκτελεστεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν έχει ήδη εκτελεστεί (παραγγελίες που βρίσκονται σε στάδιο "Εκκρεμής" ή "Σε επεξεργασία" ή "Σε εξέλιξη").