phone avgotaraxo
A+ A A-

Όροι χρήσης

Ο δικτυακός τόπος Botargo, δημιουργήθηκε από την εταιρία μας και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας", (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Η εταιρία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, με εξαίρεση το υλικό που προστίθεται από τους χρήστες του. Οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών, επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Η εταιρία προσφέρει τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου Botargo με τους πιο κάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως και συναινεί στην εφαρμογή τους.

Το Botargo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών άνευ προηγουμένης προειδοποιήσεως και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Εγγραφή

Ο πελάτης, κατά την εγγραφή του στο Botargo, υποχρεούται να δηλώνει τα πραγματικά στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνα κλπ). Αν διαπιστωθούν ανακρίβειες ή ψεύτικα στοιχεία, το Botargo, διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό πελάτη ή/και να μην εκτελέσει αντίστοιχη παραγγελία, χωρίς καμία προειδοποίηση προς αυτόν.

Τιμές Πώλησης

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους λιανικής πώλησης συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 23%. Το Botargo επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

Άλλες Συνδέσεις (links)

Το Botargo μπορεί να περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Botargo για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί ή προκαλέσει ο χρήστης σε τρίτους μέσω των συνδέσμων αυτών.

Ευθύνη των Μερών

Ο χρήστης του Botargo, ευθύνεται απέναντι στο Botargo και τους συνεργάτες του από την χρήση των υπηρεσιών του Botargo με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους. Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Botargo δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Botargo, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Το Botargo έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Επιπλέον, τα κοσμήματα που προβάλλονται είναι χειροποίητα, και συχνά κατασκευασμένα από φυσικά, μη τυποποιημένα ως προς το σχήμα και το χρώμα υλικά, όπως ημιπολύτιμοι λίθοι και πέρλες. Αυτά έχουν ως συνέπεια τη μοναδικότητα κάθε κοσμήματος από την μία, και μικρές αποκλίσεις μεταξύ της φωτογραφίας και του τελικού προϊόντος από την άλλη.

Δικαιώματα του Botargo

Το Botargo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το Botargo διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Επίσης το Botargo διατηρεί το δικαίωμα να αδρανοποιεί προσωρινά ή/και οριστικά λογαριασμούς χρηστών που παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Botargo , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει μόνα αρμόδια προς επίλυση είναι τα δικαστήρια.

Τελικές Διατάξεις

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους Όρους της Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Botargo.